Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Agreement on trade - related aspects of intellectual property rights - . - .
Bản thảo thuận nêu các quy định chung, các nguyên tắc cơ bản, các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng,phạm vi sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ; Hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ; Ngăn cản và giải quyết tranh chấp; Thoả thuận trong quan hệ buôn bán trên phương diện quyền sở hữu trí tuệ
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
bàn về các quy định trong hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế - H., 2012. - 120tr.: ; 28 cm.
Tập hợp các bài viết và tham luận tại tọa đàm " bàn về các quy định trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế"
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(1991-2011) - H., 2010. - 176tr.: ; 19 cm.
Tài liệu viết về bối cảnh ra đời và quá trình phát triển nhận thức những nội dung cơ bản của cương lĩnh năm 1991. Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991. Những vấn đề lớn trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề/ - H. : , 2012. - 80tr.: ; 30 cm.
Hội thảo gồm những bài tham luận về : Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề đặt ra
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật về hợp đồng - H., 2011. - 33tr.;28 cm .
Tập hợp các tham luận và bài viết tại hội thảo. Các đặc thù của giao dịch chứng khoán và sự tương thích với các quy định pháp luật và hợp đồng
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30