Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin / Hoàng Chí Bảo - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 575tr. ; 16x24cm.
Cuốn sách đi sâu phân tích sâu sắc những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển, các tác giả đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Nhận thức và vận dụng, phát triển bản chát khoa học cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế kỉ 21. Đồng thời tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chủ nghĩa Mác-Lênin – Phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay / Hồ Bá Thâm - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 586 tr. ; 21cm..
Cuốn sách gồm có 5 phần, với các nội dung chính như sau: Mở đầu, trình bày một số tình hình, yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở nước ta hiện nay. Phần thứ nhất, trình bày về vấn đề nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, làm sáng tỏ nguồn gốc mới đương đại của học thuyết này và những vấn đề của thời đại. Phần thứ hai, làm rõ yêu cầu và những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin ngày nay. Phần thứ ba, phê phán những nhận thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin Thay kết luận, nêu lên yêu cầu cần hiểu đúng và kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là để phát triển trí tuệ và nhân tâm Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng lý luận xuất phát của chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh / Trần Nhâm // Tạp chí cộng sản.Số 797/3-2009. - H.;, 2009. - 33 - 41 .
Bài viết khái quát chủ nghĩa Mac-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó khái quát triết lý sâu sắc của chủ thuyết phát triển của Việt Nam là tư tưởng giải phóng, đổi mới và phát triển
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Một số vấn đề về Nhà nước chuyên chính vô sản - H., 1980. - 41tr. ; 19cm.
Sách gồm 2 phần: -Sự phát triển của học thuyết chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin. -Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo về chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - H. : ĐH Kinh tế quốc dân, 2008. - 471 tr. ; 24 cm.
Cuốn sách giới thiệu thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2