Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử / J.Stalin - H. : Nxb sự thật, 1972. - 58tr. ; 19cm.
Sách gồm 3 phần: - Phương pháp biện chứng mác xít; -Chủ nghĩa duy vật triết học Mác xít; - Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chủ nghĩa duy vật lịch sử: lý luận và vận dụng - H. : Nxb Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1985. - 339tr. ; 19cm.
Sách gồm những bài được tuyển chọn trong tạp chí Giáo dục lý luận và Triết học được sắp xếp theo từng vấn đề tương đối phù hợp với trình tự sắp xếp của sách giáo khoa Triết học Mác-Lênin về Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Sách nghiên cứu một số vấn đề của thời kỳ qúa độ và chặng đường trước mắt của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1