Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
/Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam về bộ máy nhà nước trong quá trình phát triển đất nước / Lê Minh Thông // Nghiên cứu lập pháp. số 10(171)/ Tháng 5/2010. - H.;, 2010. - tr.14-25 .
Xây dựng " Một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân" theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng Sản (ĐCS) Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo nhà nước. Từ sau khi giành chính quyền, ĐCS Việt Nam đã trực tiếp lãnh đạo và xây dựng, củng cố nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ngày nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn bản hiến pháp với các chế định về bộ máy nhà nước đã thể chế hoá được quan điểm cơ bản của Đảng ta về bộ máy nhà nước phù hợp với các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Thực tiễn xây dựng nhà nước ta trong mấy chục năm qua đã cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người đề xướng các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước, đồng thời là người trực tiếp lãnh đạo việc thực hiện các quan điểm đổi mới bộ máy nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2008. - 592tr. ; 24cm.
Cuốn sách xoay quanh chủ đề xây dựng,chỉnh đốn đảng thông qua việc đối chiếu với tác phẩm "sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
70 năm Đảng cộng sản Việt nam (1930-2000)= : Years of the communist party of Vietnam - H. : Thông tấn xã, 2002. - 201 tr. ; 29 cm.
Đây là một kho tư liệu tin, ảnh được biên soạn dưới dạng cuốn sách, phản ánh sự lãnh đạo vĩ đại, tài tình của Đảng ta trong quá trình chèo lái con thuyền cách mạng của Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và đang vững tin bước vào thế kỷ XXI.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
75 năm Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2005) / - H. : Nxb. Lý luận chính trị, 2005. - 528 tr. ; 24 cm.
Nội dung sách gồm 3 phần.Phần 1: Đảng ra đời, lãnh đạo giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Phần 2: Đảng lãnh đạo cách mạng Xã hội Chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước.Phần 3: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
80 năm (1930-2010) Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 699tr. ; 16x24cm.
Cuốn sách bao gồm 5 chương: Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954-1975); Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986); Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986-2010)
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17