Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam, Bản án, Quyết định dân sự của toà án nước ngoài và hướng dẫn thi hành - H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1993. - 43tr. ; 19cm.
Sách gồm: 1-Lệnh công tác; 2-Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; 3-Thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1