Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
// Nhà nước và pháp luật.3. - M., 1997. - Tr. 14-21 .
Vấn đề về thẩm quyền của cơ quan hành pháp .Những chức năng chính của cơ quan hành pháp.Chức năng bảo vệ chế độ xã hội và an ninh quốc gia, chức năng điều chỉnh , lãnh đạo kinh tế , văn hoá tài chính , giáo dục ,bảo vêưsc khỏa, quốc phòng, công việc đối nội và đối ngoại của quốc gia, chức năng đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân .Các chức năng khác : Chức năng ban hành văn bản pháp luật ,chức năng thực thi pháp luật. ảnh hưởng của tư pháp đối với chức năng hành pháp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Arbitration / precepts and principles / Cameron K.Wehringer - US : Oceana Publications, 1969. - 115 P. ; 19cm..
Nội dung: Khái niệm trọng tài trong tranh chấp thương mại, chức năng của trọng tài, phạm vi giải quyết tranh chấp của trọng tài, phạm vi các vụ việc không thuộc quyền giải quyết của trọng tài, tố tụng trọng tài, phí trọng tài, thuận lợi và không thuận lợi khi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài...Cơ quan quản lý trọng tài Liên bang bao gồm cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, hoạt động...và các đạo luật, qui định của Chính phủ liên bang đối với hoạt động của trọng tài và cơ quan quản lý trọng tài
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Attorney general's department : Annual report - Australia : Australian government publishing service Canberra, 1994. - 380 p. .
Hoạt động của Ban lãnh đạo, các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật: quốc tế, tranh tụng, thương mại. Hoạt động của các cục, vụ: luật doanh nghiệp, luật hình sự; bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng, phá sản, uỷ thác, các hoạt động tương trợ pháp luật, vấn đề duy trì việc tuân thủ luật, trật tự và an ninh xã hội
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về chức năng giám sát hành chính của cơ quan thanh tra chính phủ / Đinh Văn Minh // Thanh tra .Số 6/2016. - Hà Nội, 2016. - 9-11 tr. .
Bài viết trình bày thực tiễn hoạt động hiện nay của thanh tra chính phủ và giải pháp để thực hiện chức năng giám sát hành chính
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các chức năng và cơ cấu của những cơ quan quản lý, việc hoàn thiện chúng / G.K.Pa pov - Matxcova : Nxb kinh tế, 1973. - 253 tr. .
I/ Cơ cấu hệ thống quản lý: ý nghĩa của việc phân tích cơ cấu quản lý. Khái quát cơ cấu quản lý. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu hệ thống quản lý. Các chức năng quản lý và cơ cấu quản lý. II/ Các kiểu cơ cấu quản lý: Kiểu cơ cấu. Cơ cấu quản lý theo chức năng. Các kiểu đương đại. Hình thành cơ cấu hệ thống quản lý. III/ Hệ thống các cơ quản quản lý sản xuất xã hội XHCN. IV/ Các cơ quan quản lý liên ngành: Cơ quan lập kế hoạch. Cơ quan kiểm toán. Cơ quan kiểm tra. Quản lý tài chính, tín dụng, cung cấp vật chất kỹ thuật, tiêu thụ và giá cả. Cơ quan quản lý tài chính, tín dụng và giá cả. Những cơ quan khác. V/ Các cơ quan quản lý ngành công nghiệp. VI/ Các cơ quan quản lý ngành phi công nghiệp. VII/ Các cơ quan quản lý lĩnh vực phi sản xuất (Khoa học, giáo dục, văn hóa)
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11