Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cải cách hệ thống tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý hành chính Nhà nước , xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước / Nguyễn Duy Gia - H., 1990. - 100tr. ; 29,5cm.
Đề tài gồm 2 phần.- Phần 1: cải cách hệ thống tổ chức , hoạt động của bộ máy hành cính Nhà nước- nước CHXHCN Việt nam. -Phần 2: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1