Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Lỗ hổng pháp luật và những giải pháp " chống " chỉ định thầu trái luật // pháp lý.cuối 3/2018. - H., 2018. - tr. 49-54 .
bài viết phân tích Lỗ hổng pháp luật và những giải pháp " chống " chỉ định thầu trái luật


       1 of 1