Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn soạn thảo các mẫu văn bản, mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp, ngày lễ lớn dành cho các cấp ủy Đảng / Quý Lâm - H. : Hồng Đức, 2015. - 394 tr. ; 27 cm..
Cuốn sách gồm 6 phần: Phần I: Kỹ năng soạn thảo văn bản của tổ chức cơ sở Đảng; Phần II: Mẫu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính; Phần III: Mẫu văn bản thường sử dụng trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng; Phần IV: Những bài báo cáo chính trị, diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị, đại hội Đảng; Phần V: Mẫu thư chúc mừng, cám ơn, chia buồn; Phần VI: Kỹ năng công tác văn thư của cấp ủy Đảng cơ sở.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ ba từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 14 tháng 07 năm 1993 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1993. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ chín từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 1996 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1996. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười một từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 10 tháng 05 năm 1997 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1997. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 1996 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1997. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3