Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của luật tục dân tộc Thái trong thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình / Lò Châu Thỏa // Dân chủ và pháp luật.Số 8/2014. - H., 2014. - 48-52 tr. .
Bài viết phân tích các quy định tiến bộ, những ảnh hưởng tích cực và các quy định lạc hậu, ảnh hưởng tiêu cực của Luật tục dân tộc Thái trong kĩnh vực hôn nhân và gia đình
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cách phân xử và ngăn ngừa vi phạm trong luật tục của người bana ở Việt nam / Phan Đăng Nhật // Luật học.3. - H., 1998. - tr.23-28 ; tr.60.
Qua giới thiệu luật tục của người Bana , tác giả bài viết làm sáng tỏ một số vấn đề có liên quan đến cách phân xử và ngăn ngừa vi phạm sơ bộ kiến giải lý do khiến luật tục vẫn còn tồn tại và ở mức độ nhất địnhnó được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyên đề mối quan hệ giữa tập tục và pháp luật - H. : Viện NCKH pháp lý, 1999. - 108 tr. ; 19 cm.
Cuốn sách đặt ra những vấn đề về tập quán - luật tục trong hôn nhân, gia đình, trong việc quản lý nông thôn ở các tỉnh. Mối quan hệ giữa tập quán và thực tiễn xét xử các vụ án dân sự của TAND ở địa phương; việc vận dụng tập quán vào công tác xây dựng các văn bản pháp quy ở địa phương
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chuyên đề về Luật tục : Thông tin Khoa học Pháp lý - H. : Bộ Tư pháp, 1997. - 202 tr. .
Gồm các bài báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học về "Mối quan hệ giữa luật tục, hương ước và pháp luật hiện hành"
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giá trị luật tục từ góc nhìn pháp lý / ThS. Nguyễn Việt Hương // Nhà nước và pháp luật.4. - H., 2000. - tr.22-tr.29 .
Để góp phần giải quyết việc xác định vị trí của 2 hệ thống luật: pháp luật Nhà nước và luật tục của đồng bào các dân tộc cũng như làm rõ mối quan hệ giữa chúng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội; tác giả bài víet trình bày 1 số ý kiến về giá trị và vai trò của luật tục trong mối quan hệ với pháp luật và giải pháp tạo dựng mối quan hệ hợp lý giữa luật tục và pháp luật trong điều kiện hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6