Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những vụ án dân sự không được hòa giải thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật / Lý Văn Toán // Tòa án nhân dân.Số 16/2017. - H., 2017. - 31-34 .
Bài viết nêu và phân tích những án dân sự yêu cầu đối với bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội


       1 of 1