Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 9 quốc hội khoá XI - H. : NxbChính tri quốc gia, 2006. - 135 tr. ; 19 cm.
Cuốn sách bao gồm các nghị quyết,báo cáo và được chia làm 3 phần sau: Phần 1: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005. Phần 2: Mục tiêu nhiêm vụ và chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Phần 3: Những định hướng phát triển và chính sách,giải pháp lớn.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XI - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2005. - 204 tr. ; 19cm.
Nội dung của cuốn sách các tác giả trình bày các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khoá XI, năm 2005
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ ba từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 14 tháng 07 năm 1993 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1993. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ chín từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 1996 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1996. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kỷ yếu của Quốc hội khoá IX -Kỳ họp thứ mười một từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 10 tháng 05 năm 1997 - H. : Văn phòng Quốc hội, 1997. - 709 tr. .
Gồm các phần: Biên bản tóm tắt; Lời khai mạc kỳ họp; Các báo cáo và tờ trình; Chất vấn và kiến nghị; Trả lời chất vấn và kiến nghị; Các Luật đã thông qua tại kỳ họp; Các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp; Lời bế mạc kỳ họp; Mục lục
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3