Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN. Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông / Võ Xuân Vinh // Nghiên cứu Đông Nam Á.8/2017. - H., 2017. - 54-60 .
Bài viết làm rõ nguyên tắc ra quyết định của ASEAN và những đóng góp của tổ chức này trong việc ngăn ngừa xung đột ở Biển Đông kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay cũng như những thách thức đặt ra từ chính nguyên tắc đồng thuận trong ra quyết định của ASEAN


       1 of 1