Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho người dân các dân tộc rất ít người hiện nay / Đào Thi Kim Lân // Quản lý nhà nước.số 259 tháng 8/2017. - . - 69-73 .
Vài nét về đồng bào dân tộc rất ít người ở nước ta; thực trạng đời sống kinh tế, xã hội; của dân tộc rất ít người; đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất hỗ trợ


       1 of 1