Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý / Trần Đình Thắng // Quản lý nhà nước.số 263 tháng12/2017. - . - 8-11 .
Bài viết nói về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý như dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể


       1 of 1