Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật dân số: Lịch sử, thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Thúy Hà // Nghiên cứu lập pháp.22/2017. - H., 2017. - 39-46 .
Bài viết giới thiệu hệ thống pháp luật dân số, thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật dân số phù hợp với các yêu cầu trong tình hình mới


       1 of 1