Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phát huy giá trị của luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường / Hoàng Văn Quynh // Nghiên cứu lập pháp.22/2017. - H., 2017. - 27-31 .
Bài viết đề cập vai trò của luật tục, những vấn đề đặt ra nhằm phát huy giá trị của luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường


       1 of 1