Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh trong tập trung kinh tế / Phạm Hoài Huân // Nghiên cứu lập pháp.15/2017. - H., 2017. - 37-42;56 .
Cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường, sức ép cạnh tranh làm cho các hành vi tập trung kinh tế ngày càng phổ biến,gây những tác động khác nhau đến cạnh tranh và người tiêu dùng. Nhằm kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế một cách hiệu quả,dự thảo luật cạnh tranh (sửa đổi) đã có các quy định mới, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá của hành vi tập trung kinh tế đối với thị trường. Bài viết bàn về các tiêu chí đánh giá trong dự thảo dựa trên các phân tích kinh tế và kinh nghiệm của nước ngoài


       1 of 1