Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự 1999 : Phần các tội phạm cụ thể (Quyển 2) / Uông Chu Lưu - . - 287 tr. ; 29 cm..
Đề tài tập trung nghiên cứu, bình luận khao học 344 điều luật trong 24 chương của Bộ luật, chia thành hai phần: Phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Trong phần chung, đề tài nghiên cứu, bình luận khoa học 77 điều ( từ Chương I đến Chương X), trong Phần các tội phạm cụ thể là 267 điều ( từ Chương XI đến Chương XXIV)
Tài liệu số:1

       1 of 1