Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ lý luận. / Nguyễn Văn Quân // Tổ chức nhà nước.4/2017. - H., 2017. - 73-77TR .
Bài viết phân tích một số biến đổi của Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa nhằm góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật hiện nay ở Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1