Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản / Ngô Thu Trang // Nhà nước và pháp luật .Số 345 (1/2017). - Hà Nội, 2017. - 60-67 tr. .
Bài viết tìm hiểu vấn đề thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản dưới góc độ Luật so sánh,từ đó đưa ra một số bình luận về Điều 420 Bộ luật Dân sự năm 2015
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1