Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những băn khoăn từ dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / Cao Vũ Minh // Nghiên cứu lập pháp.Số 06(310) T3/2016. - H., 2016. - 26-34tr. .
Bài viết trình bày về định nghĩa " Quyết định hành chính " phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật,hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1