Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những đặc trưng cơ bản của luật tục các dân tộc ở Tây Nguyên trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. / Nguyễn Thị Vân Anh // Nghề luật.Số T11/2016. - H., 2016. - 29-32tr. .
Nội dung bài viết trình bày khái quát về luật tục của các dân tộc ở Tây Nguyên trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;những đặc điểm cơ bản và những yêu cầu đặt ra để điều chỉnh luật tục cho phù hợp với pháp luật Nhà nước hiện hành.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1