Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề lý luận thực tiễn qua tổng kết 30 năm đổi mới và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa // Tổ chức nhà nước .Số 1/2016. - Hà Nội, 2016. - 43-50 tr. .
Bài viết phản ánh phạm vi tổng kết là một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới,trọng tâm là 10 năm đổi mới gần đây (2006-2016)
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1