Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Để có chính phủ kiến tạo phải đổi mới chức năng,cải cách bộ máy. / Diệp Văn Sơn // Tổ chức Nhà nước.Số 9/2016. - H., 2016. - 7-9tr. .
Bài viết trình bày 6 xu hướng cần nghiên cứu để điều chỉnh những thay đổi trong quản lý Nhà nước và những thách thức,khó khăn,bất cập trong việc đổi mới chức năng của chính phủ hiện nay.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1