Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề về nhiệm vụ,quyền hạn của việc kiểm sát Nhân dân dưới góc nhìn so sánh giữa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011. / Giàng Thị Hoa // Kiểm sát.Số 12(6/2016). - H., 2016. - 12-14tr. .
Bài viết trao đổi về vấn đề cần thống nhất nhận thức,đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu,xây dựng hướng dẫn áp dụng,tránh những khó khăn,vướng mắc trong thi hành.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1