Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội phạm sức khỏe của người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và những giải pháp đảm bảo áp dụng / Nguyễn Duy Hữu // Tòa án nhân dân .Số 24 (2016). - Hà Nội, 2016. - 1-6 tr. .
Bộ luật Hình sự năm 2015 bao gồm 3 phần với 426 điều luật.Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác bao gồm 7 điều và được quy định tại các điều 134 đến điều 140,nhưng vẫn còn một số vấn đề bất cập cần phải sửa đổi bổ sung.Do đó,việc đề xuất,kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và những giải pháp bảo đảm cần thiết
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1