Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp của Ban Quản lý khu công nghiệp / Nguyễn Thị Bình // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề (8/2016). - Hà Nội, 2016. - 21-26 tr. .
Cho biết thực trạng pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp của Ban quản lý khu công nghiệp.Kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp của Ban quản lý khu công nghiệp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1