Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những nhiệm vụ cơ bản trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch / Phạm Ngọc Sơn // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề (7/2016). - Hà Nội, 2016. - 18-19; 22 tr. .
Nội dung bài viết gồm: 1.Một số nhiệm vụ triển khai Luật Hộ tịch trong thời gian qua 2.Khó khăn,vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1