Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thêo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng. / Lê Vĩnh Tân // Cộng sản.884(6/2016). - H., 2016. - 28-34TR .
Nội dung bài viết bao gồm :Những kết quả chủ yếu đạt được trong cải cách hành chính thời gian qua;những hạn chế bất cập;Tiếp tục đẩy mạnh cải ccáh hành chính thêo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1