Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước-thách thức và giải pháp. / Nguyễn Đại Lai // Cộng sản(chuyên đề cơ sở).số 114(6/2016). - H., 2016. - 16-18TR .
Nội dung bài viết trình bày về những thách thức của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và một số gíỉ pháp trước mắt nhăm khắc phục khó khăn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Luật doanh nghiệp 2014 và vấn đề bình đẳng giữa Doanh nghiệp Nhà nước với các loại hình Doanh nghiệp khác. / Lê Na // Tòa án nhân dân.Số 4/2016. - H., 2016. - 28-31tr. .
Nội dung bài viết trình bày về quy định của Pháp luật dối với Doanh nghiệp Nhà nước;Ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp 2014 đối với việc tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các Doanh nghiệp;Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cơ chế bình đẳng giữa các loại hình Doanh nghiệp đi sâu hơn nữa vào thực tiễn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và một số kiến nghị / Lương Thu Thủy // Quản lý Nhà nước.Số 242 (3/2016). - H., 2016. - 53-57tr. .
Nội dung bài viết trình bày thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015;Một số hạn chế,nguyên nhân và một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1