Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận để xác định vấn đề chính sách công / Văn Tất Thu // Quản lý Nhà nước.Số 241 (2/2016). - H., 2016. - 16-20tr. .
Nội dung bài viết nêu lên 3 vấn đề chính: 1,Quan niệm vấn đề chính sách công. 2,Cơ sở xác định vấn đề chính sách công. 3,Một số vấn đề chính sách cần được ưu tiên hiện nay.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1