Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực hiện quyền hành pháp của chính phủ theo hiến pháp năm 2013 Bộ Tư Pháp Viện Khoa học pháp lý - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - tr.199 ; cm.21.
Cuốn sách gồm 3 phần chính sau: Phần I:Quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của chính phủ trong nhà nước pháp quyền; Phần II: Quyền hành pháp và cách thực hiện của chính phủ theo hiến pháp năm 2013; Phần III:Một số đề xuất kiến nghị
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:3)

       1 of 1