Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý - H. : Tư pháp, 2010. - 295 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách gồm các bài tham luận của các tác giả tại Hội thảo "1000 năm Thăng Long - Hà Nội vơi những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước". Các bài tham luận được các tác giả chuẩn bị công phu, có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn, làm sâu sắc hơn các chuyên đề, thể hiện tấm lòng trân trọng và tâm huyết đối vói những giá trị và bài học về trị quốc, an dân, những tư tưởng nển tảng cho các chính sách chính trị - pháp lý của ông cha ta để lại.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1