Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định về đối tượng nhận ủy quyền tại điều 143 Bộ luật dân sự và điều kiện xác lập giao dịch của người đại diện tại điều 144 Bộ luậ dân sự / Võ Quốc Tuấn // Tòa án nhân dân.Số 1(Tháng 1/2014). - H., 2014. - 20-23tr. .
Bài viết trình bày các quy định về đối tượng nhận ủy quyền và thực tế áp dụng quy định đó gặp rất nhiều tranh cãi, không thống nhất. Tác giả phân tích và đưa ra nhận xét về vấn đề đó.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1