Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vướng mắc về đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự / Thái Chí Bình // Tòa án nhân dân.Số 5 (Tháng 3/2014). - H., 2014. - 8-15tr. .
Bài viết là những trao đổi phân tích của tác giả về thực tiễn trong vấn đề đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự . Việc áp dụng các quy định liên quan đến vấn đề này đã xảy ra một vài vướng mắc. Từ đó tác giả đưa ra một vài kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng dân sự về vấn đề này.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1