Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự. / Bùi Văn Kim // Kiểm sát.Số 19( T10/2014). - H., 2014. - 10-13; 24 tr. .
Bài viết nghiên cứu, trình bày thực tiễn liên quan đến vấn đề quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phiên tòa phúc thẩm dân sự. Để thực hiện tốt vấn đề đó tác giả đưa ra một số kiến nghị, yêu cầu thực hiện.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1