Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư / Nguyễn Huy Hoàng // Quản lý nhà nước .Số 222 (Tháng 7/2014). - H., 2014. - 50-54tr. .
Qua bài viết tác giả đưa ra một số hạn chế trong khung khổ pháp lý của đầu tư theo hình thức đối tác công tư, qua đó tác giả đưa ra một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý theo hình thức đối tác công tư.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1