Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Hồi ký / Lê Đức Anh - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 359 tr. ; 24 cm..
Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh nguyên chủ tịch nước từ những ngày đầu tham gia cách mạng đến lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dụng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1