Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn. / Bùi Thị Long - H. : Khao học xã hội, 2016. - 295 tr. ; 20,5cm..
Nội dung cuốn sách hẹ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh, đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh hiện hành và quá trình tổ chức thực thi trong thời gian qua ở Việt Nam, từ đó làm tiền đề cho việc đưa ra định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay, đề xuất những gải pháp nhằm bảo đảm thực thi có hiệu quả những quy định pháp luật cạnh tranh trong thực tiễn.
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1