Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sổ tay nghiệp vụ thi hành án dân sự / Bộ Tư pháp - Tổng cục thi hành án dân sự - H. : Tư pháp, 2012. - 697 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách gồm 18 chương, có nội dung chính nhằm cung cấp cho Chấp hành viên, cán bộ thi hành án những kiến thức về pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp là rất cần thiết, góp phần đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự đúng pháp luật, có hiệu quả.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1