Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nâng cao hiểu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới / Trần Minh Sơn // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề tháng 02/2014. - H., 2014. - 14-17tr. .
Bài viết trình bầy sự cần thiết của hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1