Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Bắc Son // Cộng sản.Số 860 05/2014. - H., 2014. - 39-43tr. .
Qua bài viết tác giả trình bày tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về báo chí và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trong tình hình mới
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1