Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tiểu thuyết Ngô Tất Tố= : Trong rừng nho,Tắt đèn,Lều chõng - H. : Nxb Văn học, 1997. - 803 tr. .
Nội dung: Gồm ba truyện:1.Trong rừng nho-là tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Hồ Xuân Hương một nữ sĩ đang thử phá hết những cái đạo đức giả chấp nhận "cuộc chơi vưói ông hiền,ông thánh và vạch rõ những thứ lễ nghi chế độ của các ông đặt ra cho đàn bà,con gái...thật là những cái xiềng xích trói buộc,2.Tắt đèn-cuộc sống bế tắc,cùng quẫn của người nông dân Việt nam dưới ách Pháp thuộc và bon phong kiến thối nát bán nước hại dân,3.Lều chõng-"Chính nó đã làm cho nước Việt nam trở nên một nước có văn hoá,rồi lại chính nó đã đưa nước Việt nam đến cái diệt vong"
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1