Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính / Hoàng Ngọc Hải // Dân chủ & Pháp luật.11/2015. - H., 2015. - 25-29 tr. .
Bài viết đề cập đến một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính: 1. Khái niệm quyết định hành chính; 2. Về phạm vi điều chỉnh; 3. Về chủ thể ban hành quyết định hành chính; 4. Ủy quyền ban hành quyết định hành chính.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bàn về tên gọi " Luật ban hành quyết định hành chính" / Trần Thi Hương Huế // Quản lý nhà nước .Số 221 (Tháng 6/2014). - H., 2014. - 104-106tr. .
Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính (QĐHC) được Quốc hội khóa XIII bổ sung vào Chương trình điều chỉnh xây dựng luật, Pháp lệnh ngày 12/6/2012. Bài viết bàn về tên gọi và ý nghĩa của việc ban hành Luật ban hành quyết định hành chính.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hoàn thiện các quy định trong Dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / Nguyễn Hoàng Yến // Nghề luật.2/2016. - H., 2016. - 30-33;38TR .
Nội dung bài viết bao gồm: 1. Về khái niệm quyết định hành chính. 2.Về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính. 3.Về các loại quyết định hành chính. 4.Về hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1