Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực / Văn Tất Thu - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 286tr. ; 20,5cm..
Cuốn sách tập trung đề cập các vấn đề như: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, kinh nghiệm của các nước và quan điểm của Đảng về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1