Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vận dụng luật tục trong công tác giáo dục việc thực hiện pháp luật cho cư dân người dân tộc thiểu số / Nguyễn Thị Tĩnh // Nghiên cứu lập pháp.01 (tháng 1/2015). - H., 2015. - 49-58 .
Bài viết gồm 3 nội dung chính: 1) Giáo dục việc tuân thủ pháp luật thông qua việc thực hiện luật tục; 2) Giáo dục việc chấp hành pháp luật thông qua việc vận dụng luật tục; 3) Giáo dục việc sử dụng pháp luật thông qua việc vận dụng luật tục.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1