Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bất cập trong pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng với việc hạn chế rủi ro tín dụng hiện nay / Phạm Thị Giang Thu // Nhà nước và pháp luật.10 (330)/2015. - H., 2015. - 53-57 .

Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1 of 1