Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính / Thái Nguyên Toàn // Kiểm sát.03 (tháng 02/2014). - H., 2014. - 42-43; 52 .
Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành hơn hai năm nhưng khi áp dụng thực tiễn đã gặp nhiều phát sinh, nhiều quan điểm khác nhau về những trường hợp phải từ chối hoặc bị thay đổi người tiến hành tố tụng. Bài viết bàn về việc thay đổi người tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1