Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Số chuyên đề: Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - H. : Tư pháp, 2011. - 200 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm ở VN; Phần 2: Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này ở nước ta; Phần 3: Vật quyền bảo đảm, những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình hoàn thiện pháp luật dân sự ở nước ta; Phần 4: Giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý NN về đăng ký giao dịch bảo đảm các Nghị đinh, Thông tư về đăng ký giao dịch bảo đảm.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Số chuyên đề: Pháp luật về doanh nghiệp / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - H. : Tư pháp, 2012. - 200 tr. ; 24 cm..
Cuốn sách phổ biến và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm lớn của Bộ Tư pháp trong những năm vừa qua và những năm sắp tới nhằm tạo hành lang pháp lý giúp cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng. Phản ánh các khía cạnh thực tiễn của PL liên quan đến doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Số chuyên đề: Thi hành án dân sự / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - H. : Tư pháp, 2010. - 200 tr. ; 27 cm..
Cuốn sách gồm 4 phần. 1. Luật Thi hành án dân sự sau hơn 1 năm đi vào cuộc sống; 2. Mô hình tổ chức mới của Ngành THADS sau hơn một năm thực hiện luật Thi hành án dân sự. 3. Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự. 4. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và các văn bản, Nghị định, Thông tư Thi hành án dân sự.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1